Drukuj

Dokumenty Synodalne

Super User. Posted in UncategorisedDOKUMENTY DOTYCZ
ĄCE AKCJI KATOLICKIEJ

DO III SYNODU DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

 

Duszpasterstwo Akcji Katolickiej

 • Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (Por. KK, n 33; DM, n 15).
 • Instytut ten opiera swoja działalność na Piśmie św., nauczaniu Kościoła, wskazaniach Papieża, Konferencji Episkopatu Polski i jej programach duszpasterskich. Nawiązuje też do swego przedwojennego dorobku, doświadczeń i osiągnięć oraz do wzorców osobowych, takich jak bł. Franciszek K. Starowieyski. Podejmując dzieło nowej ewangelizacji stara się odczytać znaki czasu i wychodzić naprzeciw współczesnym wyzwaniom. Akcja Katolicka pogłębia formacje chrześcijańską swoich członków i przysposabia ich do misji apostolskiej w świecie. Współpracuje też z innymi stowarzyszeniami i ruchami katolickimi, zarówno na płaszczyźnie parafialnej jak i diecezjalnej ( Kan.317& 4 KPK ).
 • Akcja Katolicka działa na podstawie statutu nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski i posiada osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej ( Rozporządzenie Ministra z dnia 19 VIII 1996 roku).
 • W diecezji AK działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego, który mianuję Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, jak również spośród trzech kandydatów, wybranych na Radzie DIAK, Prezesa.
 • Pierwszym patronem AK w Polsce od roku 2017 jest św. Jan Paweł II, a drugim św. Wojciech. Akcji Katolickiej diecezji sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz w roku 2012 nadał patrona bł. Wincentego Kadłubka.
 • Patronalną uroczystością AK jest – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Synod zachęca, aby uroczystość ta była szczególnie akcentowana w parafiach.
 • W diecezji strukturę organizacyjną tworzą: Rada DIAK, Zarząd DIAK i Komisja Rewizyjna (Statut AK, art. 23).
 • Parafialny Oddział AK, który może składać się z członków zwyczajnych i wspierających, powołuje i zatwierdza Zarząd DIAK (Statut AK, art. 11) . Zaleca się, aby wybierani członkowie do wspólnoty AK byli dobrze ukształtowani religijnie i przeszli wymaganą statutowo formację. Obowiązek wyboru spada na asystenta parafialnego.
 • Asystentem AK działającej w parafii jest proboszcz, lub wyznaczony przez proboszcza wikariusz. Asystent parafialny powinien brać udział we wszystkich organizowanych uroczystościach i działaniach AK, zarówno diecezjalnych jak i parafialnych, jak również w corocznym spotkaniu asystentów.
 • Zaleca się comiesięczne spotkanie formacyjne w parafii z obecnością asystenta parafialnego, udział prezesa POAK w Radach DIAK, oraz udział w organizowanych dla wszystkich członków AK dniach skupienia, rekolekcjach, nocnych czuwaniach, pielgrzymkach i sympozjach okolicznościowych.
 • Akcja Katolicka może prowadzić działalność: oświatowo-wychowawczą, kulturalną, naukową, charytatywną, w zakresie ochrony zdrowia, turystyczno-sportową i gospodarczą (por. Statut AK, art. 10). Synod zachęca do angażowania się wszystkich POAK w tych działaniach.                                                                    

                                        

      Dokumenty przygotowali Asystent Kościelny ks. Artur Barański i Zarząd DIAK

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska